Để nhận tài liệu kĩ thuật từ GENTA, hãy điền thông tin của bạn vào bảng sau:

download catalogue nẹp trát vữa mới nhất

Catalogue nẹp trát vữa 2016

(update 23-10-2016)

download file cad nẹp trát vữa mới nhất

File autocad

(update 23-10-2016)

download video clip nẹp trát vữa mới nhất

Video clip hướng dẫn thi công

(update 23-10-2016)